[1]
Chieco, P. 2022. Papular mastocytosis with small monomorphic lesions. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 1 (Jan. 2022), 53-5. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.1.2325.